דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
חידושים וביאורים בש"ס ובפוסקים. - זמין לקריאה ברשת.
18:37 (20/01/15) מראה כהן גדול

גאונותו הלמדנית של מרן זצ"ל, נפרסת באוסף מאמריו העיוניים שקובצו בארבעת כרכי 'מנחת אברהם'. הוצאת מכון הרצי"ה, ירושלים. ניתן ללמוד ולהוריד את כל סדרת 'מנחת אברהם' - באתר 'אוצר החכמה' המקוון. חלק א' (תש"ן) לקריאת והורדת חלק א' - באתר 'אוצר החכמה' המקוון. תוכן העניינים של חלק א': מאמר סימן בענין מעתיקי השמועה סי׳ א' בענין קדוש השם סי, ב' בענין שמות הקדושים סי׳ ג' בענין מצוות תלמוד תורה סי׳ ד׳ בענין חיוב תלמוד תורה לבנים סי׳ ה׳ בענין מילה ופדיון הבן סי׳ ו׳ בענין פרזים ומוקפים סי׳ ז׳ בענין פורים שחל להיות בשבת סי׳ ח׳ בענין מבטלין ת״ת למקרא מגילה סי׳ ט׳ בענין קדושין בעדים פסולים סי׳ י׳ בענין שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא סי׳ י״א בענין חיוב הבעל במזונות אשתו ובהוצאות המשפט סי׳ י״ב בענין טענת מומין סי׳ י״ג בענין לשון עזיבה בגט סי, י״ד בענין גט שחתמו העדים בעזרת הסופר סי׳ ט״ו בענין גירות עולי אתיופיה סי׳ ט״ז בענין יכיר סי׳ י״ז בענין בכורים ומע״ש סי׳ י״ח בענין הבאת בכורים סי׳ י״ט בענין חלוקת א״י לעת״ל סי׳ כ׳ בענין קדוש העיר והעזרות סי׳ כ״א בענין הוספה על העיר והעזרות סי׳ כ״ב בענין קדושת החיל סי׳ כ״ג הערות לאבן האזל ספר עבודה ותשובות הגרא"ז זצ״ל סי' כד'בענין קדשי עכו״ם סי׳ כ״הבענין שחיטה במזבח סי׳ כ״ובענין שחיטה ומליקה בעוף סי׳ כ״זבענין שחיטה והעלאה בחוץ סי׳ כ״חבענין חנוך מזבח הזהב סי׳ ב״טבענין הקהל סי׳ ל׳בענין רקיק אינו ממעט בחלון סי׳ ל״אבענין ארובה שבין בית לעליה סי׳ ל״בבענין ערי מקלט וערי הלויים סי׳ ל״גבענין אומדנא סי׳ ל״דבענין אונס דלא שכיח סי׳ ל״הבענין התחייבות מדין ערב ושכירות סי׳ ל״ובענין עבד עברי סי׳ ל״זבענין שביתות פועלים סי׳ ל״חבענין דיני ממונות בשלשה סי׳ ל״טבעניו מנוי סנהדראות סי׳ מ׳בענין נזקקין לתובע תחילה סי׳ מ״אבענין כפיה למאן דלא ציית דינא סי׳ מ״בבענין גזירות ותקנות הקהל סי׳ מ״גבענין ישוב ארץ ישראל סי׳ מ״דבענין מנוי מלך סי׳ מ״המפתחות חלק ב' - (תשנ"ח) לקריאה והורדה של חלק ב' תוכן הענייניםמכתב ברכה ממרן המחבר שליט״א הקדמת מסדרי הספרמאמר "עמלות בתורה" ממרן המחבר סימן א: בעניני ערלה - משא ומתן עם הגרצ״פ פרנק זצ״לסימן ב: בענין מי פירות - משא ומתן עם החזון איש זצ״לסימן ג: הערות על ספר דובב מישרים ח״ג - משא ומתן עם הגרד״ב ווידנפלד זצ״לסימן ד: נגע שקודם הדיבור - בוהק פחות מכעדשה סימן ה: מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו״ם אסור — משא ומתן עם הג״ר בצלאל ז׳ולטי זצ״לסימן ו: ברכת כהנים סימן ז: תינוק שדוחים את מילתו סימן ח: קידושי שחוק סימן ט: נישואי מינקת סימן י: קידושי טעות במום גדול קידושי טעות מחמת שטות סימן יא: קידושי טעות בחשש שתוחזק לחולה סימן יב: קידושי טעות לגבי תוספת כתובה סימן יג: תובעת גט וכתובה — תוספת כתובה ונדוניה סימן יד: היתר עגונות (א) סימן מו: היתר עגונה (ב) סימן טז: היתר עגונה (ג) סימן יז: היתר עגונה (ד) סימן יח: היתר עגונה (ה) סימן יט: יוחסין סימן כ: גר קטן סימן נא: דבר שיש לו מתירין (מאאמו״ר הגה״צ רבי שלמה זלמן כהנא שפירא זצ״ל) סימן כב: נזיר שנטמא סימן כג: חרמי כהנים סימן כד: הזמנה במוקדשין סימן כה: נדרי צדקה סימן כו: מכירי כהונה ועניים — שינוי בצדקה סימן כז: מינוי כה״ג לעבודת יוהכ״פ סימן כח: קרבן עולה ויורד סימן כט: קרבנות מצורע סימן ל: ערבות בשכירות סימן לא: בר מצרא בהקדש עניים סימן לב: מעשי ידים של בנים הסמוכים על שולחן אביהם סימן לג: מפתחות חלק ג' - (תשס"ג)לקריאה והורדה של חלק ג' תוכן העניינים: מכתב ברכה ממרן המחבר הקדמת מסדרי הספר פתיחה ממרן המחבר קדושת בית המדרש הלל על נם יציאת מצרים פסח מצריםסימן א: שי״ן של תפילין - קדושת גליוןסימן ב: מורדתסימן ג: מורדת ועוברת על דתסימן ד: מזונות הבנים (א)סימן ה: מזונות הבנים (ב)סימן ו: החזקת ילדיםסימן ז: בענין חדר״גסימן ח: זכין לאדם שלא בפניו - זיכוי קרקע לצורך פרוזבול -עדיו בחתומיו זכץ לו - טלי גיטך מעל גבי קרקעסימן ט: שמות גיטיןסימן י: שליח עושה שליח לגירושיןסימן יא: בעל שאמר גרשתי את אשתי - קיום הגט - גט שסודר על ידי הדיוטותסימן יב: נאמנות ביוחסיןסימן יג: לאוין דנזירות ביום הבאת קרבנותיו - תגלחת נזירות ותגלחת מצורעסימן יד: לאו שאץ בו מעשהסימן טו: מינוי וסילוק אפוטרופוס להקדש ענייםסימן טז: ביעור מעשרותסימן יז' תוספת שביעיתסימן יח: קדושת אבני הר-הביתסימן יט: איסור נעבד לגבוהסימן כ: דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמםסימן כא: ספירת העומר וספירת שנות היובל - קטן שהגדיל בימי הספירה - קיום מצוות ע״י קטן סימן כב: פרה שנשחטה לשם חילץ ־ ארץ עמון ומואב - השקה - איסור ישיבה בעזרהסימן כג: טומאת כתבי הקודש בתפילין סימן כד: בעניין מעקה סימן כה: שבועת היסת סימן כו: הודאת מורשהסימן כז: מקום הדיון חלק ד - (תשע"ג) לקריאה והורדה של חלק ד' תוכן העניניםסימן א' - עניני פקו״נסימן ב' - בענין מצות ת״ת דבן - כפיה על מ״ע - מצוות לאו ליהנות נתנו פיסוק טעמים - חינוך קטן - לעולם ישלש אדם לימודוסימן ג' - כהן קורא ראשון - וקידשתוסימן ד' - בדיני כתיבת ס״ת - שיור שיטין בין ספר לספר - פרשה פתוחה ופרשה סתומהסימן ה' - שני ימים טובים של ר״הסימן ו' - ספק קידושיןסימן ז' - בענין קידושין בעדים פסוליםסימן ח' - בעניין חדר״ג - שליחות לדבר עבירה במעילה ובחדר״ג - נטיעה לסייג ברה״ר - ירושלים לא נתחלקה לשבטים מו"מ עם מרן הגרבצ״ח עוזיאל זצ״לסימן ט' - בענין חדר״ג (ב)סימן י' - גילוי דעת - נכסי מלוגסימן יא' - מזונות למורדתסימן יב' - חידושים למסכת כתובות: א. אין אונס בגיטין. ב. גר קטן. ג. מודה במקצת והילך - כפירת שעבוד קרקעותסימן יג' - מחזיר גרושתוסימן יד' - טענת ברי בתרי ותרי סימן טו' - בלאו ד״לא יקח", ו״לא יחלל" - בדין שפחה הרופהסימן טז גר שנתגייר כקטן שנולד דמי - מצוות בני נחסימן יז בן מגלח על נזירות אביו - ברירהסימן יח כלאי זרעיםסימן יט אמירה לגבוה בנדרי צדקה ובתרר״ט - הודאת בעל דין - ערבותסימן כ חילול מעשר שגי - חילול פירות שביעית סימן כא קנין פירות בביכוריםסימן כב קדושת גגין, עליות, חלונות ועובי החומה סימן כג קדשי גוייםסימן כד בענין ריצוי ציץ בעולה ואימורין שנטמאוסימן כה בענין קטורת והזאות דיוהכ״ם קרבנות יוהכ״פ בנוב וגבעוןסימן כו בדיני פסח ומצהסימן כז בענין מעשר בהמה - הערות בפ״ט ממסכת בכורותסימן כח טומאת נבילות בשחיטת עכו״ם - בן פקועה - שחיטה שאינה ראויהסימן כט בענין טומאת אוכלין - הערות במסכת עוקציןסימן ל סתירה בתוך שטרסימן לא דמי תיווך מצד שלא ביקש תיווך - נדרים ונדבות קרבים במועד - מנחת נסכים דק״צ - הקרבת מוספים במדברסימן לב מבטל כיסו של חבירו - אין נזקקין לפחות משוה פרוטה - ריבית במעות של פקדוןסימן לג חיוב לדון בדבר שאינו ניתן לכפייה סימן לד הפקר בי״ד הפקר סימן לה חכם שאסר סימן לו הערות לספר ״חידושי ירוחם״: כתיבה לשמה בס״ת - מחילה לצער הגוף - נסתחפה שדהו - מותר חטאת - מכשירי מצוה ענף עץ אבות - חדו״ת מאבות משפחת מרן רה״י זצ״להגאון הצדיק המקובל רבי יעקב יהודה לייב לעוד זצ״ל ראב״ד ירושליםתולדות המחבר זצ״ל בדיני אסמכתא הגאון הצדיק המקובל רבי צבי הירש כהנא שפירא זצ״לתולדות המחבר זצ״ל כוונת קריאת שמע לשרידים הגאון הצדיק רבי שלמה זלמן כהנא שפירא זצ״לתולדות המחבר זצ״ל א בדין חצר להקדש ב. כתותי מכתת שיעוריה ג. בסוגיא דמצוות לאו ליהנות ניתנו