דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
מורשה עמ' קכג'
22:33 (21/01/15) מראה כהן גדול

גילוי דעת לאור הידיעות שיש כוונה לתבוע את הרב שלמה גורן (שליט"א) [זצ"ל] למשפט על חוות דעת הלכתית שנתן בעניין פינוי חלק מארץ ישראל, הנני להביע בזה מחאה בשמי ובשם ציבור הרבנים למען כבוד התורה.לאור ההלכה אמונת אומן של כל יהודי נאמן וכשר היא שהתורה היא מעל כל דבר הקיים בעולם וכל בעיה נבחנת לאורה של ההלכה בתורת ישראל. מי שאינו מאמין בזה אין לו אמונה יהודית, כי הם חיינו ואורך ימינו.זכותו ואף חובתו של רב בישראל המוסמך להורות הוראה בישראל, לפסוק למעשה לכל שואליו מה היא דעת ההלכה בכל נושא שהוא נשאל עליו, ואף לחוות דעת ההלכה על כל חוק ותקנה איזה שהיא אם היא תואמת גם לדעת ההלכה. חובתו של כל יהודי שומר תורה להימנע מכל פעולה שהיא אסורה לפי ההלכה גם כשהפעולה נדרשת מכח חוק או צו ממשלתי. וכשם שיש מושג של פקודה שהיא בעליל בניגוד למוסר, כך ולא פחות מזה, יש מושג של פקודה שהיא בעליל בניגוד לדין תורה.לפי ההלכה חיובו של אדם בישראל לקיים את מצוות התורה, הוא מעל לכל חובותיו כלפי גופים אזרחיים כל שהם, ואפילו כלפי השעבוד האזרחי הרגיל לציווי הממשלה. וכך נאמר ברמב"ם הלכות מלכים "אם גזר המלך לבטל מצווה אין שומעין לו".מבואר בחז"ל שחכמים אמרו לנבוכדנצר: "אם למיסים וארנונות מלך אתה וצריך לקיים רצונך, אבל אם לתורה ומצוות הרי אתה והכלב שווים". ח"ו אין מדמים שלטון יהודי לשלטון נכרי, וכש"כ לקרוא להם כלב או פודל, כלפי שלטון יהודי, יש להתבטא רק בדרך כבוד וחשיבות, אבל דברי חז"ל אלו יסודם הוא שאין להישמע לשום הוראה ממשלתית שהיא בעליל בניגוד לתורה. כל זה חלק מאיסורי האמונה היהודית ואיסור זה שגור ומשורש בעם היהודי, והוא שהחזיק את קיום האומה היהודית במשך אלפי שנות הגלות הקשה והחשוכה. נסיון להעמיד רב במשפט על שהורה דעתו בתורה, היא פגיעה נוראה בתורה, ועלולה להצית אש ומחלוקת קשה, שכולנו מבקשים להימנע מזה. מעולם לא הסכימו רבנים בגלל לחצים להימנע מלומר ולגלות דעת תורה שלהם ומלתת הוראות של תורה לכל בעיה הלכתית שהיא, ולא יפחידו אותם באיומים כל שהם וכ"ש לשנות את דעתם. וכבר כתב ה"ים של שלמה" (ב"ק פ"ד אות ט'): "...דאסור לשנות דברי תורה אף כי הסכנה, וחייב למסור עצמו עליה... אלא ש"מ שמחוייבים אנו למסור על קידוש השם. ואם ח"ו ישנה את הדין, הוה ככופר בתורת משה". גם הרה"ר לישראל מיום הקמתה לא היססה מעולם לפרסם דעתה נגד החלטות השלטון כשזה נגע בדין תורה. גם בעניין א"י החליטה כמה פעמים שעפ"י ההלכה אסור למסור שום חלק מא"י לידי גויים, ופעם הוגשה תביעה בבג"ץ כנגדה, ושוב בוטל ע"י העותר עצמו בהכרה שזה תפקידם של רבנים לפסוק הלכות למעשה לפי דין תורה, והם חיבים לגלות דעתם ברבים.כל זה כתבתי גם בשם הרבה רבנים בארץ אשר בקשוני כרב ראשי לשעבר למחות ברבים על חילול כבוד התורה באיומים על רבנים שמוסרים חות דעת הלכתית.