דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
למעלה מ - 40 הרצאות (וידאו) של גדולי תורה ותלמידי חכמים אודות הרב שפירא זצ"ל מקור: אתר "ישיבה".
14:06 (24/09/15) מראה כהן גדול

הרב שפירא - עמידתו לפני ה'אזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"ל בישיבת מרכז הרב תש"עהרב שמואל שפירא (36 דקות)הרב שפירא - שאיפות גבוהותאזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"ל בישיבת מרכז הרב תש"עהראשל"צ הרב שלמה משה עמאר (27 דקות)הדרך להגיע למדרגה גבוהה היא על ידי שאיפות גבוהות יחד עם קבלות פרקטיות נקודתיות ועמל בהצלחתם.הרב שפירא - דמותו והנהגותיואזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"ל בישיבת מרכז הרב תש"עהרב יעקב שפירא (40 דקות)הרב שפירא - עבודת כהן גדול ביום כיפוראזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"ל בישיבת מרכז הרב תש"עהרה"ג יעקב אריאל (32 דקות)לא יהיה עוד גדול בתורה כמוהואזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"להגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל (37 דקות)מצד הדין, אין מקום לבכות על צדיק שנפטר, אלא הבכי הוא על הצער שלנו, שיתכן שהצדיק שבא אחריו לא יהיה במדריגתו; ייחודה של ההעמדה לדין בראש השנה; מעשה חיבורו של שיבולי הלקט.הרב שפירא זצ"ל עדיין עמנואזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"להרב שמואל שפירא (27 דקות)ההבדל בין זכרון המת של י"ב חודש לזכרון שאח"כ; כבוד התורה קודם ללימוד תורה; אורו של הרב שפירא זצ"ל ממשיך להאיר בעולם ע"י תלמידיו הלומדים את תורתו; כוחה של תפילת כהן.פסק בלא נגיעותאזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"להרב יעקב שפירא (24 דקות)מציאותו של תלמיד חכם משפיעה על הדור; המחדש דבר בשם הנפטר, זו מדריגה גדולה עוד יותר של "שפתותיו דובבות"; הרב שפירא זצ"ל היה תקיף בענייני א"י בלי נגיעות; ימי התשובה האחרונים של הרב שפירא זצ"ל.הותיר אותנו חסריםאזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"להרב יהושע מגנס (21 דקות)הסתלקותו של הרב שפירא זצ"ל הותירה אותנו חסרים; "גזרה על המת שישתכח מן הלב" - באדם פרטי, אבל הרב שפירא זצ"ל היה חלק מאיתנו ותמיד נישאר חסרים; רב אברום זצ"ל היה כמו גן עדן; שפע של תורה; אנו נקום מן האבלות ע"י הליכה בדרכו - שאיפה לגדלות.אהבתו לתורה, לא"י ולת"חאזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"להרב איתן איזמן (17 דקות)אהבת ישראל של הרב שפירא זצ"ל, אהבת התורה שלו; תקיפותו למען א"י ותקיפותו בתורה; אהבתו לת"ח ומאור פניו לרבנים.אלקנהאזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"להרה"ג יעקב אריאל (24 דקות)הדמיון בין שמו השני של הרב שפירא זצ"ל לאלקנה התנכ"י; הדמיון בין שני שמותיו של הרב שפירא; הרב שפירא זצ"ל חיבר אותנו לדורות הקודמים; שנזכה במהרה לעבור מחורבן לבניין כמו בימי אלקנה. מנהיג תקיףאזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"להרה"ג שאר ישוב כהן (19 דקות)הרב שפירא זצ"ל הוא בן העולם הבא; כגודל ההספד, גודל הנפטר; הרב שפירא היה תקיף בהנהגת הציבור והיה מרביץ תורת א"י.תקיפות בקיום דברי התורהאזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"להראשל"צ הרב שלמה משה עמאר (8 דקות)הרב שפירא זצ"ל היהתקיף בקיום דברי התורה; תחושת החיסרון מאז הסתלקותו.ענווה וגבורהאזכרה לרה"ג אברהם שפירא זצ"להרה"ג יעקב ניסן רוזנטל זצ"ל (31 דקות)מקור ליום הלולא ביום השנה; ר' אברום זצ"ל, ראש ישיבה ודיין: ענווה וגבורה; הבדל בין החזקה לאחיזה.שלשה תפקידים באדם אחדמתוך הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונותהרה"ג שאר ישוב כהן (17 דקות)להקים עולה של תורהאזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל בישיבת בני צביהרב אהרון טרופ (8 דקות)קשה סילוקן של צדיקים כשבירת הלוחותאזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל בישיבת בני צביהרב צבי גולדפישר (13 דקות)כבוד האשהאזכרה לרב אברהם אלקנא שפירא זצ"ל בישיבת בני צביהרב חיים אביהוא שוורץ (39 דקות)גאונותו ושקדנותו העצומה של הרב שפירא זצ"ל; אהבת ת"ח; היחס המיוחד לאישתו; חינוך לתלמידים לשתף את האשה בכל דבר ולכבדה.הוי רץ לדבר מצווהאזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל בישיבת בני צביהרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א (6 דקות)איש האשכולות - איש שהכל בואזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל בישיבת בני צביהרב שבתי סבתו (37 דקות)חינוך על ידי דוגמא אישיתאזכרה לרב אברהם אלקנא שפירא זצ"ל בישיבת בני צביהרב יעקב שפירא (46 דקות)סך הכל: 42 שיעוריםלימוד חיהרב צבי גולדפישר (38 דקות)הלימוד החי של הרב; סיפורי הצדיקים שסיפר היו כדי ללמוד מהם הנהגה; חריפותו ובקיאותו הרבה; להבין סברות; הקישור לדורות הקודמים של גדולי תורה; כדי לזכות לכתרה של תורה צריך מסירות נפש; מי ראוי לפסוק לכלל ישראל.כיצד לגשת ללימוד התורההרה"ג חיים שטיינר (30 דקות)מהדרכותיו של הרב אברהם שפירא זצ"ל בעינייני לימוד שדברי התורה יהיו תמיד בעינינו כחדשים;ללמוד מתוך אשר בחר בנו;ללמוד מתוך שמחה;מתולדות הרב שפירא זצ"ל התמדתו ובקיאותו הרבה.הצדיק מחזיק את חוסן האמונההרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א (13 דקות)כשצדיק נפטר יש חולשה באמונה הדברים אמורים בודאי גם לרב שפירא;כל המבוכות בעינייני ארץ ישראל נובעים מחסרון באמונה;האמונה נותנת ביטחון וגם חוסן אמיתי;המצוות הם פקודות וגם עצות טובות כך גם בענייני ארץ ישראל התורה אומרת לא תחונם אז זה אומר שזה לא טוב לנו.גדלות בתורה ושינוי הטבע אזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרב שמואל שפירא (23 דקות)מה נהדר היה כהן גדולאזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרב יהושע מגנס (36 דקות)גדלות בתורה עם גבורהאזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרב יעקב שפירא (37 דקות)שלשה פרנסים טוביםאזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרב דוד חי הכהן (22 דקות)התעלותו משל עצמואזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרב צפניה דרורי (25 דקות)להמשיך את ההנהגה של הרב שפיראאזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרה"ג שלמה דיכובסקי (30 דקות)ההבדל בין בכי למספד;חייבים להמשיך את הנהגתו ודרכו של הרב שפירא זצ"ל;מהנהגותיו ופסיקותיו של הרב שפירא בבית הדין הגדול בירושלים.להוציא את הדין לאמיתואזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ' (26 דקות)פסיקתו הברורה ועמידתו האיתנה של הרב שפירא כנגד הגרוש מגוש קטיף. לעסוק בדברי תורהאזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרב אברהם ריגר (18 דקות)כל מה שיש לכם שלו הואהלויית הרב אברהם שפירא זצ"להרב הראשי ישראל מאיר לאו (9 דקות)אחריות ציבוריתהלויית הרב אברהם שפירא זצ"להרה"ג דוב ליאור (6 דקות)תורה בלי שום תוספתהלויית הרב אברהם שפירא זצ"להראשל"צ הרב שלמה משה עמאר (8 דקות)אוי לה לספינה שאבד קברניטההלויית הרב אברהם שפירא זצ"להגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל (6 דקות)גאון אמיתיהלויית הרב אברהם שפירא זצ"להרה"ג יעקב אריאל (4 דקות)דעת תורה בכל דברמתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרב יעקב שפירא (20 דקות)ללמוד תורה בבחינת "מורשה"מתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרה"ג שמחה קוק (33 דקות)ת"ח שבבחינת שבת שבתוןמתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להרב שמואל שפירא (18 דקות)נושא בעול הציבורמתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל (27 דקות)הרב עובדיה יוסף מספיד את הרב שפירא זצ"לה' אמר אני עושהמתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"להגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל (25 דקות)אמר לי: כל השבוע תטריד אותי, רק לא ביום שלישי. מה יש לכבודו יום שלישי? אני צריך להכין שיעור לישיבה! אמרתי לו: זה שיעור, תוך שעה, שעתיים... יום שלם?! ענה לי: אני צריך להתייגעענוותו ופשיטותו של הרב שפירא זצ"להרב אהרון טרופ (46 דקות)לימוד ממידותיו המיוחדות ועמלו בתורה של הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל.