דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
עשרים ותשעה שיעורים לקריאה ולימוד על מסכתות הש"ס- מאתר 'ישיבה'.
09:21 (25/09/15) מראה כהן גדול

נחלת שבט לוי בהוה ולעתיד לבוא (גמראמעמק אברהם)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להמקור בפסוקים ובספרי.;דברי הרמב"ם בספר המצוות וביד החזקה.;השגות הראב"ד ויישובן.;האם יש חיוב תרומות ומעשרות בשאר הארצות.; לדעת רשב"ם ותוס' הלויים נוחלים לעתיד לבוא.שאלות המהרש"א והרש"ש על הרשב"ם.;תשובות לשאלות - לישוב דברי הראשונים.;הר"ן חולק על הרשב"ם והתוס'; שיטת הספרי והרמב"ם לפי המנחת חינוך; מרן הגר"א שפירא דוחה הוכחת המנח"ח; מהות איסור נחלת הלוויים וביטולו לעתיד לבוא.ביאור בדברי רבנו גרשום וברמב"ם.עיון בדיני שדה אחוזה שהוקדש ובגאולתו (גמראמעמק אברהם)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למבוא כללי לגאולת שדה אחוזה שהוקדש; מחלוקת רמב"ם וראב"ד כשגאלה אחר; כמה הערות בדברי הרמב"ם; הסבר מרן הרב שפירא בביאור המחלוקת; הסבר שיטת הרמב"ם בהבנת פשט הפסוק; דברי המנחת חינוך בהבדל שבין השיטות; דברי הרשב"ם בעניין 'שדה חרם' ושאלות הראשונים עליו; הסבר מרן הרב שפירא בדברי הרשב"ם.ט. ביאור שיטת רבינו גרשום בשדה אחוזה שהוקדש ונגאל על ידי בן המקדישסוגיית פשרה (גמראסנהדרין)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל1. פשרה לעומת דין תורה2. כמה דיינים נצרכים לשם עשיית פשרה?3. האם יש הכרעה על פי רוב בפשרה?קנין סודר באוחז פחות מג' אצבעות (גמראבבא מציעא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לסוגית הגמרא ושיטת הרמב"ם; הרשב"א והמאירי מקשים על הרמב"ם; הנמוק"י והב"ח מיישבים דברי הרמב"ם; קושית מרן הגר"א שפירא על הב"ח; הסבר מרן הגר"א שפירא בשיטת הרמב"ם; יישוב הגר"א שפירא לקושית המאירי על הרמב"ם.בסוגיית מיטב שדהו (גמראבבא קמא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לסוגיית הגמרא; פסק הרא"ש וקושיית המהרש"ל; ביאור מחלוקת הרא"ש והריטב"א; קושיית רבי עקיבא איגר וישובה; הסבר דברי המהרש"א כרא"ש; שיטות הרא"ש והריטב"א בבעל חוב; נפקא מינא להלכה בסברת הרא"ש והריטב"א.דיני היזקים הנלמדים בהצד השווה (גמראבבא קמא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להמקור במשנה ובגמרא.; מחלוקת הנמוקי יוסף והרא"ש בדין זה.; ישוב קושיית הרא"ש על הנמוקי יוסף.; סתירה בדברי התוס' בענין.; דחיית ראיית הפלפולא חריפתא מתוס' לרא"ש.; ברור ההשוואה שבין פותקין ביבותיהן לבין דין רגל.; התבוננות בפסק השולחן ערוך ובאור הגר"א שעליו.שיטת הרמב"ם בפטור איסורי ערוה מיבום (גמראיבמות)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לסכום קצר של השיטות בענין זה בגמ'; פסיקת הרמב"ם בענין - וקושיו; נפקא מינה לדינא בין השיטות; הסבר פסיקתו של הרמב"ם; האם המבטל פסח שני דינו בכרת?; פסק הרמב"ם בענין פסח שני והשגת הראב"ד; ישוב השגת הראב"ד על פי סוגית מגדף; הקשר בין סוגית מגדף לסוגיא שלנו; פסק הרמב"ם כאן על פי פסקו במגדף; קושית ה"לחם משנה" בהלכות שגגות וישובה; המשך שיטת הרמב"ם בהלכות שגגות. מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בפרשת נדרים (גמראנדרים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להמקור בתורה לנדרים; דעת הרמב"ם והרמב"ן בספר המצוות; השגה א' של הרמב"ן ויישובה; השגה ב' ויישובה; מחלוקת הר"ן והרא"ש כמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן; ראייה לרמב"ם מהירושלמי; קושיה על הרמב"ן מדין הפרה; יישוב הרמב"ן.עמוד לגלילת מגילה (גמראמגילה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לסוגית הגמרא והראשונים; פסק הרמ"א וקושית הגר"א; מהות העמודים וגדרם; גדר העמודים לדעת הרמב"ם; מגילת אסתר נקראת אגרת ונקראת ספר; מגילה הכתובה בין הספרים; מרן הגר"א שפירא מבאר מנהגנו.חילוקים בין מוציא מרשות לרשות, למעביר ד' אמות בשבת (גמראמעמק אברהם)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להקדמה; ספקו של רבי יוחנן; סתירת הסוגיות בעניין הנחה שלא על פי מחשבת העקירה; חילוק המאירי בין גדר מלאכת הוצאה לאיסור מעביר ד' אמות ברשות הרבים ; ישוב הסתירה בין הסוגיות על פי דברי המאירי; סתירה לכאורה בין פסקי הרמב"ם בעניין ; הסבר מרן הרב שפירא בדברי הרמב"ם; צמצום שיטת רש"י והמאירי בחילוק שבין מוציא למעביר; הוכחה לסברת המאירי לחלק בין מוציא למעביר; נסיון לישב את הסוגיות באופן אחר ודחייתו.קידוש השם במסירות נפש (גמראמעמק אברהם)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להקדמה- חשיבות החיים ומגמתם; המקור לחיוב מסירות נפש; קידוש השם בכל המצוות; האם סברת 'קרקע עולם' זהו חידוש של אביי?; האם רבא מסכים לסברת קרקע עולם?; סברת קרקע עולם בהלכה; אונס מחמת הנאת עצמם בשעת גזירה; ישוב קושית הר"ן על הראב"ד מהירושלמי (גדרי שעת גזירה); ישוב קושית הרמב"ן על הראב"ד; שיטות הסוברות כראב"ד; שיטת רש"י והמאירי כרמב"ן; . סיכום חובת הבדיקה בבית מושכר (גמראפסחים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לעל מי חלה חובת הבדיקה בבית מושכר? האם שאלה זו תלויה בטעמי חובת הבדיקה?איסור החימוץ בפסח (גמראפסחים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבשיעור זה מתבאר שהגדרת איסור החמץ בפסח אינה דומה להגדרות איסורים אחרים, והחמץ אינו חפץ אסור, אלא האיסור הוא בעצם ההחמצה, כלומר בטעם החמץ. מחשבה ודיבור בקדשים (גמראנדרים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפילה (גמראשבת)ענייני קדימה במצוותהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל שיעור זה דן בדין הפסקה מתלמוד תורה לקריאת שמע, ובדין הפסקה מעבודה בבית המקדש לקריאת המגילה.הפסקה לקריאת שמע ולתפילה (גמראשבת)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל אדם שלומד תורה, עוסק בצרכי רבים או עוסק במלאכתו – האם הוא צריך להפסיק לתפילה ולקריאת שמע? שיעור זה דן ביסודות דין זה ובהבדלים בין האפשרויות השונות. הקידושין כגורם קנייני ואיסורי (גמראקידושין)מסכת קידושיןהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לשיעור זה עוסק בשני המרכיבים של הקידושין – המרכיב הקנייני והמרכיב האיסורי – והיחס ביניהם.בית דין הממונה על העיר (גמראסנהדרין)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למעמד בית דין של שלשה לעומת בית דין של עשרים ושלשה, לאור דברי הרמב"ם וראשונים נוספים.הרכב בתי הדין (גמראסנהדרין)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לשיעור זה עוסק בגדרי בית דין מהתורה, ביכולת לקבל דיינים פסולים, בהבחנה בין דיין ובין בית דין, ובהבחנה בין בית דין שמכריע את הדין לבין בית דין שתפקידו פסיבי בלבד.דין וכפייה בזמן הזה (גמראסנהדרין)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבירור שיטת הרמב"ם בעניין היכולת לדון ולכפות את פסק הדין בזמן שאין דיינים סמוכים. תוך כדי הבירור, נוגע השיעור ביכולת לכפות על המצוות וביסוד חיוב התשלומים של גזלן. התפסה בירושלים (גמראנדרים)היחס בין קדושת המקדש לבין קדושת ירושלים.הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לשעור למסכת נדרים.בירור שיטות הראשונים בדין 'המתפיס בירושלים', ובירור היחס בין קדושת המקדש לבין קדושתה של ירושלים. קדושת ארץ ישראל וירושלים לעתיד לבוא (גמראבבא בתרא)בבא בתרא קכב ע"אהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לחלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא (גמראבבא בתרא)בבא בתרא קכא ע"בהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ללעתיד לבוא תתחלק ארץ ישראל לי"ג שבטים; ערי מקלט כתחליף לנחלה; מה בין קבלת מעשרות לירושת הארץ? האם כל חלקי הארץ מתחלקים לשבטים? (דעת הרמב"ם); נחלה וכיבוש לעניין קדושת הארץ וחלוקתה ללויים לעתיד לבוא. מה בין איסור דרבנן לדברי קבלה? (גמראגיטין)מסכת גיטין: דף ז' ע"א (איסורים מפני חורבן המקדש)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבירור ההבדל בין איסור דרבנן לדברי קבלה, דרך הסוגיא בגיטין העוסקת באיסורים מפני חורבן המקדש.קדושת ארץ - ישראל (גמראגיטין)מסכת גיטין: דפים ב' ע"א, ו' ע"א, ח' ע"אהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לשיעור זה עוסק בהגדרת "מדינת הים" לעניין גיטין ומבאר שקדושתה העצמית של ארץ ישראל אינה בטלה לעולם, ורק לגבי קדושת המצוות נחלקו התנאים בשאלה האם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא.כיבוש יחיד (גמראגיטין)מסכת גיטין: דפים ז' ע"ב, ח' ע"א, מג' ע"בהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לשיעור זה עוסק בגדר דין ארץ ישראל שנכבשה 'כיבוש יחיד', ומבאר בשיטת הרמב"ם שישנן כמה מדרגות קדושה בארץ ישראל.ביטול תקנות חכמים בשעת הסכנה (גמראכתובות)מסכת כתובות: דפים ג' ע"ב ומה' ע"אהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבמספר מקומות מצאנו שינוי של התקנה מחמת סכנה: בדין "בתולה נישאת ליום הרביעי", בדין הדלקת נרות חנוכה – שבשעת הסכנה מניחו על שולחנו, ועוד. בשיעור זה מתברר גדרו של שינוי זה, ועצם היכולת לשנות תקנות מחמת סכנה.קידוש השם (גמראכתובות)מסכת כתובות: דף ג' ע"בהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבירור המצווה למסור את הנפש במקום חילול ה' במצבים שונים.זמני קריאת מגילה (גמראמגילה)מסכת מגילה: דפים ב' ע"א, ה' ע"א ויט' ע"אהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבירור גדרי חילוקי הזמנים בקריאת המגילה של בני כרכים, עיירות וכפרים.