דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
שיחות קצרות סביב מעגל השנה שנדפסו בעלון השבת 'קוממיות' - ימי אלול, ר"ה סוכות, חנוכה, עשרה בטבת, אדר ופורים, מועדי אייר וספירת העומר, שבועות. - מתוך אתר "ישיבה" ,
11:47 (25/09/15) מראה כהן גדול

עורו ישנים משנתכם (מדוריםמגד ירחים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לשופר של ר"ה (מועדיםדרשו ה' בהמצאו)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל"עבדו את ד' ביראה וגילו ברעדה" (יום העצמאותשיחות ליום העצמאות)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל כל הכתוב לחיים בירושלים (ירושלים ובית המקדשירושלים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לא. ירושלים – שם של קדושה ב. מדוע מוסיפים בברכת בונה ירושלים 'כאשר דברת'? ג. אין עבדות בירושלים ד. ימים של עליה ושל עמל תורה ה. להודות, לשפר את מעשינו ולהתפלל.סוכה ולולב לעם סגולה (סוכותארבעת המינים והלכותיהם)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להלולב והסוכה הם דרכי הודיה בפרסום על ישועת ד' במחילת העוונות ובברכה על האסיף תורה ותשובה (קוממיותהרה"ג אברהם שפירא זצ"ל)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לאנו לא מתוודי'ם בראש השנה, כי בראש השנה עבודת התשובה גם מתייחסת לדרך, לגורמי החטא, ולא רק לחטאים עצמםתורה ותשובה (קוממיותהרה"ג אברהם שפירא זצ"ל)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למצות תלמוד תורה והעיסוק בה, היא ההשלמה האמיתית לתהליך התשובה, תשובת אמת בא תבוא יחד עם העיסוק והעמל בדברי התורה,שופר של ראש השנה (ראש השנהתקיעת שופר)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ללמה תוקעין ומריעין כשהן יושבים ותוקעים ומריעין כשהן עומדין?אין יאוש מתיקון (עבודת ה', מצוות ותשובהתשובה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לחלילה לנו מלהתייאש בכל מצב שהוא. ע"י דלתות תשובה הנפתחות לנו, אנו זוכים להתעלות ולעמוד לפני ד' ואין לאבד תקווה מתיקון רוחניתורה ומלכות (ימים נוראיםחודש אלול)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבעמדנו בחודש אלול, ימי ההכנה לקראת קבלה מחדש של מלכות ד' עלינו, יש לשנן ולזכור מהותה של מלכותתפילה וזכות אבות (תפילה ובית כנסתמצוות התפילה וערכה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לפעולת התפילה, העבודה שבלב, היא כשאדם מזדהה ומשתף עצמו ומבין את הצורך של הדבר, ואת החיבור שיש לו עם האבות, ואז עומדת לו זכותם. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה - דיינו (שבועותמעמד הר סיני ומתן תורה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למה מיוחד בעמידה לפני הר סיני מבלי לקבל את התורה? עמידה זה לשון של יציבות וקביעות, התורה מיצבת את האדם להיות קביעא וקיימא.תורתו של רבי שמעון בן יוחאי (ל"ג בעומררשב"י)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לגם דאגה למשפט התורה בישראל צריך שייעשה מתוך כינוסה ואיחודה של תורה, ולא בפיזורה. ההודיה לה' על מדינת ישראל (יום העצמאותעניינו של יום)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לאינני יכול להתחיל להבין את חוסר הדעת הנורא הזה. מדינת ישראל היא יצירה שהוקמה ע"י הקב"ה, וכי לא נודה לו? מה כל הדיבורים המשונים האלו לומר חצי הלל, או רבע הלל, המדינה היא דבר קבוע וקיים, כמו כל דבר שאנו מאמינים שניתן לנו בס"ד. כבוד התורה וחיבתה (ספירת העומרעניני ספירת העומר)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לכיצד תלמידי ר' עקיבא נכשלו בכך שלא נהגו כבוד זה בזה? על כבוד תלמידי חכמים שנגזר מן הכבוד לסברות התורה ועל ימי הספירה כהכנה לקבלת תורה.הפטרת שבת הגדול (גאולה ונבואהנבואה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לכיום אנו לא מרגישים בחסרון הנבואה מפני שאנו יותר מגושמים וריקים, מבחינה זו כיום אנו במצב לא נורמלי. נבואה מסתלקת, אבל התורה לא מסתלקת. ישראל לא יוכלו לחיות בלי תורה, כשיהיו דבקים בתורה יוכלו להחזיק מעמד גם בלי נבואה. וכמו שאמרו חז"ל במסכת בבא בתרא (דף י"ב), שניטלה נבואה מהנביאים, אבל מן החכמים לא ניטלה."החודש הזה לכם ראש חדשים" (ארבע פרשיותהחודש)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לפרשת החודש ניתנה לישראל בהיותם בתוך טומאת מצרים וקידוש החודש שניתן במצרים, מבטא את כוחם של ישראל למעלה מהטבע. תפילה בשעת צרה (פורים וחודש אדרעניני החג)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לאפילו צדיק גמור שיש לו בטחון מלא בישועת ד', יצער עצמו עם הציבור, ובמיוחד בדבר הנוגע במישרין לכל אחד ואחד מישראל.שמחת אדר (פורים וחודש אדרשמחת פורים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל"משנכנס אדר מרבים בשמחה". בירור על איזו שמחה נאמר שיש להרבותה משנכנס אדר ועל הקשר בין שמחת אדר להשראת השכינה. תורה אור (חנוכהשיחות לחג החנוכה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לאמנם השמש והירח והכוכבים מאירים ומגלים מעשי ד', אבל התורה התמימה היא מעידה על גדלות ד' יותר ויותר משאר חלקי הבריאה.צניעותה של רחל (פיתוח האישיות ותיקון המידותשיעורים נוספים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לצניעות זה לא רק עניין של מדות, צניעות היא חומר שמשמר את כל מה שקיים, של כל מדרגה שאדם משיג. שמחת בית השואבה (סוכותשמחת החג)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבכל חגי ישראל מצווה להיות בשמחה, ובחג הסוכות נתרבו שמחות עד לחגיגת הריקוד בבית השואבה. הכרה בכישלון (ימים נוראיםתשובה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ללדעת שנכשלנו זהו אחד מיסודות התשובה; לא רק שלא עשינו מצוות, אלא היה כשלון. לא להטיל את האחריות על מישהו אחר.תפילה של ראש השנה (ראש השנהתקיעת שופר)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לשופר הוא כח של תפילה, 'שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים', כדי שקול השופר יישמע בשמים אנו צריכים רחמים עבור זה, כי שופר הוא ג"כ תפילה; אנו מצווים כלפי שמיא להריע ביבבות; ההכנה לתשובה (ימים נוראיםחודש אלול)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לימי חודש אלול הם ימי הכנה לקראת יום הדין בראש השנה, ולומדים זאת מהכנת בני ישראל לקבלת הלוחות שהחלה מר"ח אלול כשמשה עלה להר, וכך הוא לדורות.שופרו של חודש אלול (ימים נוראיםחודש אלול)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לחודש אלול הוא חודש של התעוררות לתשובה; יסודות בתקיעת השופר - של היציאה ממצרים ושל הדורות; מדוע תוקעים בשופר החל מראש חודש אלול? תקיעת השופר קודמת לנתינת הלוחות השניות; לא ניתנו רעמים אלא לפשט עקמימות שבלב.'אחת שאלתי' - בלי עירבובים (ראש השנהתקיעת שופר)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ללמה תוקעין? כדי לערבב השטן; עירבוב השטן הופך ומתקן את העירבוב שלנו במשך כל השנה; גם "אם תקום עלי מלחמה..." אני בוטח, כיוון שרק "אחת שאלתי...". להודות ולצפות להשלמת הגאולה (יום העצמאותחיוב ההודאה על נס)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לאנו לא עומדים בתחילת הגאולה, אלא כבר באמצעה. יש חיוב להודות לקב"ה על כל הטוב שגמל עמנו, ויחד עם זאת לצפות לחירות הרוחנית יחד עם החירות הגשמית. הלימוד בישיבה הוא הבונה את הכוחות הרוחניים בעם ישראל. בקומה זקופה (יום ירושליםשיחות ליום ירושלים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להקשר בין המלכות, התורה והנבואה; עוצמת הכלליות שיש בישיבה; יום ירושלים הוא יום של כלל ישראל; האמונה היא אמת לאמיתה והיא מחזקת את התורה; ההגיון והרצון, בכלל ובפרט נובעים מעולם האמונה.מתן תורה - חג שבעל פה (שבועותמעמד הר סיני ומתן תורה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למתן תורה מתחדש שוב ושוב בכל שנה; אין החטא מצוי בחג זה מכח קדושת התורה; קבלת התורה המתחדשת היא אישית לכל אחד ואחד; "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע". ההכנה לקראת מתן תורה שבכל שנה ושנה (שבועותהכנה לחג השבועות)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למתן התורה מתחדש בכל שנה ושנה, לכל יחיד ויחיד. לא די לקבל תורה, אלא יש לקבל גם את עולה של תורה. בימים שלפני חג השבועות מתחיל אורה של תורה להופיע, ועל כן ימים אלו מתאימים להתחזקות מיוחדת בלימוד התורה. הבחירה המתחדשת בכל שנה (שבועותמעמד הר סיני ומתן תורה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לאנו מצווים לזכור לא רק את התורה אלא גם יום מתן תורה. בכל שנה ושנה מתחדשת הן קדושת היום של מתן תורה והן הסכנה הכרוכה באי קבלת עול התורה והמצוות. חיוב ההודאה על עצמאות ישראל (יום העצמאותעניינו של יום)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לחיוב מהתורה הוא להודות לקב"ה על כל טובה וטובה שהוא נותן לנו. ביום העצמאות אנו מודים על שלשה דברים: ביטול הגלות, עצמאות ישראל, והיכולת לקיים את מצוות ישוב ארץ ישראל. תפילה של תשובה (תפילה ובית כנסתשיעורי אמונה נוספים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבשני מקומות עוסקת המשנה בכך שאין לעשות את התפילה קבע אלא תחנונים. המתחדש במסכת אבות הוא שתפילה צריכה לבוא מתוך תשובה, ואז כולה מוארת באור חדש. חנוכה - חג תורה שבעל פה (חנוכהישראל ויוון)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למדוע ראה הרמב"ם צורך לציין שנס החנוכה היה בימי בית שני? בשיעור זה נלמד על הקשר המהותי שבין תופעת ההתייוונות לבין תקופת הבית השני.ח' בטבת - תרגום התורה ליוונית (עשרה בטבתשיחות לעשרה בטבת)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבהלכה נפסק שראוי לצום ביום ח' בטבת, שבו תורגמה התורה ליוונית. מדוע? האין במעשה התרגום משום הרחבתה והפצתה של התורה בעולם? להעבירם מחוקי רצונך - שבת,חודש ומילה (חנוכהעניינו של חג)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להיוונים נלחמו ביסודה של התורה, ומתוך כך הם ביקשו לגרום לנתק בין ישראל לתורה. משום כך, חג החנוכה הוא חגם של בני התורה. לקראת ראש השנה תשס"ו (ראש השנהענינו של ראש השנה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להכל תלוי ברצון; יום ר"ה הוא יום של תפילה ובקשה; אין ייאוש, לכלל ישראל יש כח של תפילה; אנו מבקשים שיהיה לעם ישראל כבוד עצמי שלו.