דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
נדפסו בעלון השבועי 'קוממיות'
13:08 (25/09/15) מראה כהן גדול

ארץ ישראל ותורה (חומש בראשיתבראשית)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למדוע הוקדמה כתיבת בריאת העולם לפרשת החודש? "וירא אלוקים את האור הגדול" (חומש בראשיתבראשית)גליון מס' 21הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל תורה - עצה לחיים (חומש בראשיתויצא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ליעקב אוסף את נשותיו ואומר להם את שה' ציווה לשוב לארץ אבותיו, הנשים מסכימות כי אין להם מה לחפש עוד בבית אביהן. וכי הציווי האלוקי אינו מספיק?עדינותם של גדולים (חומש בראשיתוישלח)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להתורה מלמדת אותנו על עדינות נפשה של רבקה. ראתה שליצחק לא נתגלתה הנבואה על כוונות עשו, לא רצתה רבקה לצערו. משום שיש דברים שנאמרו לה ולא ליצחק.תלמיד טוב - שומע ומוסיף (חומש בראשיתחיי שרה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל"מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי" - אברהם זכה לתלמיד נאמן כאליעזר, אם כן על מה היתה תלונתו, וכי כל אחד זוכה להקים תלמיד נאמן שכזה? מידת החסד של אברהם אבינו (חומש בראשיתחיי שרה)לפרשת חיי שרההגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לעל מעלתה המיוחדת של מידת החסד של אברהם אבינו, שלא היתה מידה פרטית אלא מעין בלתי פוסק של חסד. כוח התפילה המיוחד של יצחק (חומש בראשיתתולדות)לפרשת תולדותהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למידתו של יצחק אבינו היא מידת הדין, ומכוחה באות תפילותיו. יש דברים שאי אפשר להתפלל עליהם מכח מידת החסד אלא דוקא מכח מידת הדין.כוחו של כל רגע (חומש בראשיתויצא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל אברהם אבינו - המחנך לדורות (חומש בראשיתוירא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למקור חובת האב לחנך את בניו לקיום המצוות, ולא רק לפרישות מאיסורים. יסודות החינוך הם מאברהם אבינו, המחנך הגדול, ולאורך כל ספר בראשית מעשיו הם הדרכה חינוכית לדורות.אברהם אבינו (חומש בראשיתלך לך)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לישנה תשוקה לא"י עוד קודם המצווה של ישוב א"י, כי זו מהותו של עם ישראל, א"י הוא קניין אחד כלומר, ערך מיוחד בפני עצמו. מקומן של הישיבות (חומש בראשיתנח)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לנח ועולם הישיבות - כיצד הם מתקשרים? ישימך אלקים כאפרים וכמנשה (חומש בראשיתויחי)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למדוע ברכת אפרים ומנשה זכו שישראל יתברכו בהם? האם להקדמת אפרים הצעיר למנשה הבכור חלק מהותי בהנחלת הברכה לישראל. אשר תשים לפניהם (חומש שמותמשפטים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לתפקידם של הרבנים ומרביצי התורה להביא את התלמיד להשגת אור האמת בתורה, וזאת על ידי עמלה של תורה.קישור להר סיני (חומש שמותיתרו)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לשנלמד ממעמד הר סיני את הדרך והגישה לתורה: "מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה ביראה ברתת ובזיע". אולם, יחד עם הגישה של "באימה, ביראה, ברתת ובזיע", יש עניין ליהנות מדברי התורה.מדרגות של אמונה (חומש שמותבשלח)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לפרשת בשלח מלאה בגילויי אמונה ודביקות באומנות האבות. קידוש החודש וארץ ישראל (חומש שמותבא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לעניינה של ארץ ישראל הוא העומד ביסוד מצוות קידוש החודש והבלטת ערכה של ארץ ישראל ושל חכמי ארץ ישראל היא התשתית למצווה הראשונה בה נצטוו ישראל.עם סגולה (פרשת השבועחומש שמות)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למה ההבדל בין שתי לשונות הגאולה הראשונות לשתי לשונות הגאולה האחרונות? כיצד מתקשר כל זה לראש חודש שבט ולביאור התורה?מעלת ארץ ישראל וחכמי התורה (חומש שמותשמות)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למדוע לא הוזכרה בהבטחת הארץ לאבות העובדה שארץ ישראל הינה ארץ זבת חלב ודבש ורק בהבטחה ליוצאי מצרים נאמרה תכונה זו של הארץ? ומהו הפסוק בפרשה שמעיד על כך שהפועלים להגביר שנאה לישראל מסוכנים יותר מפרעה "תורה ותשובה - חד הם" (חומש דבריםכי תבוא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל "כי אהבך ד' אלוקיך" (חומש דבריםכי תצא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להמצוות בכניסה לארץ (חומש דבריםראה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לשלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. עוצמות של דיבור (חומש במדברמטות)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ללמה הודגש כח הנבואה הברורה של משה דווקא בפרשת נדרים?פנחס זה אליהו (חומש במדברפנחס)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להתורה מעל לשכל (חומש במדברחקת)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל"זאת חוקת התורה", לשון חוקה מלמדנו, כי על אף שאיננו יודעים טעמה של המצוה, מצווים אנו לקיימה."ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" (חומש במדברשלח לך)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבפרשת השבוע נסמכו כמה פרשיות זו לזו, פרשת המרגלים ולאחריה חיוב קרבן נסכים, פרשת שגגה בחטא עבודה זרה ופרשת ציצית. ויש בהם שייכות בין גורמי החטא של המרגלים לבין תיקונו על ידי פרשת נסכים, עבודה זרה ופרשת ציצית."מי יאכילנו בשר?" (חומש במדברבהעלותך)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להטענה על חוסר גשמיות, נובעת ביסודה מריקנות רוחנית, וע"כ בשעה שיתמנו הסנהדרין, כאלו שיזכו שתנוח עליהם הרוח אשר עליך, הם הם יהיו התשובה ומרפא היסודי והשורשי. אולם כרגע שהעם מרגיש שחסר לו הבשר, ינתן להם גם מחסורם זה, אולם בנתינת הבשר אין מזור אמיתי לחסרונו. תורה ומידות (חומש ויקראאחרי מות)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לנחלקו חכמים למה מתו נדב ואביהו, בפסוק נאמר: "בקרבתם לפני ד'", וישנה דעה בחז"ל שמתו על שהורו הלכה בפני רבם. וצריך ביאור איך איסור זה מרומז בפסוק? ובפשט הדברים נראה שלא היתה כוונתם מתוך לעג למשה ואהרון, אלא שנדחפו לתחום שלא היה מסור בידם, מתוך רצון להתקרב אל ד'. הרצון לתשובה (חומש דבריםניצבים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבזמן שנצבים לפני ד', ישנה התראה, "פן יש בכם איש או אשה אשר לבבו פונה היום מעם ד'... לא יאבה ד' סלוח לו", לא כתוב שלא יסלח לו, אלא 'לא יאבה', הכל תלוי ברצון; "הרוצה בתשובה" - הרצון עצמו מביא ישועה; 'וכתוב לחיים טובים', ומדוע לא נבקש מיד בקשה לחיים טובים? הבחירה בשלמות (חומש דבריםראה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל שבח או תוכחה? (חומש דבריםדברים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל; מהי משמעותם של דברי כיבושים? כשאומרים את שבחן של ישראל צריך להתחיל תהליך של חשבון נפש; אדם צריך לשאול את עצמו אם אני כל כך גדול וחשוב, ונשמתי כל כך גדולה, האם באמת אני חי כפי מדרגתי הראויה?'השקיפה ממעון קדשך' לכהנים מדוע ולמה? (חומש במדברנשא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבפרשתנו נאמר: "דבר אל אהרון כה תברכו את בני ישראל, יברכך ה' וישמרך וגו'", ומנהג הכהנים לאחר סיום הברכה, להוסיף תפילה מן הפסוקים בפרשת כי תבוא. "השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו ארץ זבת חלב ודבש". וצריך ביאור מדוע תוספת התפילה הזו באה דווקא לאחר ברכת כהנים. מדות מתוקנות תנאי ללימוד תורה (חומש במדברבלק)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אין הנבואה שורה אלא על גיבור, חכם ועשיר; מקום תורה בונים ע"י מידות טובות, אהבת תורה וכיבוד תלמידי חכמים. בכסף בלבד אין מקום תורה.טהרה וחינוך (חומש במדברחקת)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לחוקה - ללא טעם; הטומאה היא חיצונית, הטהרה באה ממקורות פנימיים; אחדותם של ישראל היא פנימית; חוקת הפרה הפנימית מטהרת; הדור החדש מגלה דברים חשובים שלא נתגלו לדורות קודמים; משה מוכיח את העם בלשון יוונית דווקא.ראיה לדורות (חומש במדברקרח)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להמדרש משבח את גדולתו של קורח, שהיתה לו ראיה למרחקים, ראה עד לדורו של שמואל. ואם כן התמיהה עולה מעליה, היאך ראה קורח עד לדורו של שמואל, ואילו את ההווה, את מה שהולך לקרות בד' אמותיו לא ראה, ולא השכיל לראות כי יאבד מן העולם. חטא המרגלים וברית אבות (חומש במדברשלח לך)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להתשוקה לא"י אינה נובעת רק ממצוות יישוב הארץ; אין עם ישראל בלי א"י; את אהבת ארץ ישראל ירשנו בעיקר מכח ברית אבות; מי שמתכחש לארץ, אין ברית אבות מגינה עליו; חיסרון בחמדת א"י גורם להמשך הגלות; גם ארה"ב היא גלות מתוקה, אבל גלות מתוקה מסוכנת יותר מגלות מיוסרת.שלך גדולה משלהם (חומש במדברבהעלותך)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לאם אהרון הצטער על כך שלא השתתף בחנוכת הנשיאים, מדוע באמת לא השתתף עמם? ומה הקשר בין הדלקת הנרות במקדש לבין הדלקת נרות חנוכה? רוחניות היא מציאות (חומש ויקראאמור)לפרשת אמורהגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לכיצד מהווה המנורה עדות להשראת השכינה בישראל? והרי אף אחד אינו רואה את המנורה חוץ מהכהן שמיטיב אותה! נעשה ונשמע (חומש שמותיתרו)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לא. היסוד למתן תורה וללימודה הוא ההכרה בסגולת ישראל ב. מדוע ציוה הקב"ה שלא להוסיף על דבריו לבני ישראל? תורת התשובה (חומש שמותכי תשא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"למדוע דוקא לאחר חטא העגל ביקש משה רבינו "הודיעני נא את דרכיך"? מה בין ספרי המוסר על התשובה לבין הלכות תשובה לרמב"ם? גדלות משה רבנו ומסירותו למען ישראל (חומש שמותתצוה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לא. מסירות נפש למען כלל ישראל היא מעלה גדולה מאוד, ובכל זאת נמחה שמו של משה רבנו מהפרשה בעקבות דבריו "מחני נא מספרך". כיצד ניתן להבין את הדבר? ב. בפרשתנו מתגלית גדלותו של משה רבנו יותר מאשר בפרשיות אחרות.ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (חומש שמותתרומה)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לא. התכלית של השראת השכינה במשכן היא השראת השכינה בליבו של כל אדם מישראל ב. משה - מלמעלה למטה, אהרון - מלמטה למעלה ג. ללא אהבת חינם אין מקום להשראת שכינה.העוז והענווה (חומש שמותמשפטים)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לעל האדם לדעת היכן הוא עומד ולא לקפוץ במדרגות ובכך לאבד את מקומו הנוכחי, ומצד שני עליו להכיר את מעלתו ולא לנקוט בענווה פסולה.הוודאי לעומת הספק (חומש שמותיתרו)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לההכנה לקבלת התורה מצד עם ישראל הביאה לביטול כל הספיקות שהיו קודם לכן, עוד לפני נתינתה בפועל.ההכנה לתורה (חומש שמותבא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבפרשתנו למדו חז"ל לימוד יסודי בעבודת ה' כולה: ההכנה לקיום רצון ה ' הריהו כקיום רצון ה' עצמו. שיעור זה עוסק בחשיבות ההכנה לקיום המצוות בכלל וללימוד התורה בפרט. פרשת וארא - פרשת האמונה (חומש שמותוארא)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לפרשת וארא היא פרשת האמונה. מהו היחס בין המגמה להחזיר את מצרים בתשובה ולחבר גם אותם אל האמונה, לבין המגמה להודיע דוקא את סגולת עם ישראל?צעקת הלב (חומש שמותשמות)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"לבפרשתנו נאמר 'ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי'. יש בצעקה מעלה מיוחדת שאינה קיימת בתפילה רגילה של דיבורים - היא באה ממקום פנימי, ולכן בכוחה להתגבר על מידת הדין. חנוכה - מהו סוד ההצלחה? (חומש בראשיתוישב)הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"להמושגים גלות וגאולה מתפרשים בדרך כלל מצד כלל עם ישראל, אולם הם שייכים גם אצל האדם הפרטי - שכוחותיו לא יהיו מפוזרים ומפורדים. על כך, על יעקב אבינו ועל חנוכה - בשיעור זה.