דמותו ותורתו של מרן הגר"א שפירא זצל
  www.marechoen.022.co.il
מראה כהן גדול
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
..מידת סבלנות, אהבת ישראל, אחדות ישראל וסנגוריה על ישראל שהם הם גופי תורה כבשונו של עולם ממש. והוראה בעניינים אלו מסורה בכל הדורות לרבנים המעורבים עם הציבור ונושאים בעול הציבור..
22:29 (18/10/15) מראה כהן גדול

היחס ליהודים שאינם שומרי מצוות תשובה לשואל במה ששאלת אותי קצת בירורים בעניין זה של יחס לגבי יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות, זוהי סוגיא קשה ומורכבת מאד. יש בהם הלכות גדולות של תורה בעניינים גדולים של מידת סבלנות, אהבת ישראל, אחדות ישראל וסנגוריה על ישראל שהם הם גופי תורה כבשונו של עולם ממש. והוראה בעניינים אלו מסורה בכל הדורות לרבנים המעורבים עם הציבור ונושאים בעול הציבור. לרבנים גדולים המכירים במכאובי הדור ובמבוכותיו. ובמיוחד בדורנו דור של ערבוביה כמו שכתבו חז״ל על דור של עיקבתא דמשיחא וכו', וידוע כי בנפשותם אור וחושך בערבוביה, מעוטי אמונה וגם נושאים בעול של כלל ישראל וקודשי ישראל לעתים עד כדי מסירות נפש ממש. וידועין לשקול כמו"ש חז״ל פלס דרכיך וכו'. וח״ו ליותר על כלשהו מהתורה ואין לאומה רק אמונת התורה בלבד ובשלימותה ולא ייתכן לצמצמה, ח"ו, אלא גם זה תורה — איך מוכיחים, ואיך מקרבים, ואיך מוציאים יקר מזולל, ואיך מתרחקים מפירוד ומחלוקת ככל האפשר. זו היתה עבודת הקודש של גדולי ישראל בכל הדורות, ובארץ במיוחד ע״י מרן הראי״ה קוק זצ״ל ואשר בעקבותיהם אנו הולכים - לקרב את ישראל בינם לבין עצמם ובינם לבין אבינו שבשמים. במיוחד גדולה עבודה זו אחרי השואה ואחרי שהשי״ת הקים לנו את מדינת ישראל בארץ הקודש, שקמה ומתקיימת גם עתה במסירות נפש ממש, של כל ציבור ישראל, צדיקים בינונים ורשעים, וגם עתה אנו זקוקים למסירות נפש. לעבדה ולשמרה. וארץ ישראל איננה שטחים, אלא ארץ חמדה, חמדת עליונים ותחתונים כלשון הגר״א, ומצוה מהתורה להחזיק בה ולהתישב בה והיא מעשה שמים להפיח רוח חיים בעם שרידי חרב וכל אחד מבניה יש לו אחיזה בקצת מצות של תורה, ועת לתוכחה מתוך אהבה וקירוב לבבות והחיוב להגביר האחדות בישראל וחיזוק סבלנות הדדית, ולימוד זכות וכמו"ש בתנ״ך על גדעון בחג הפסח שלימד זכות על עם ישראל ונאמר לו לך בכחך זה והצלת את ישראל. והמסילת ישרים בפרק על דרכי החסידות האריך הרבה על החיוב ללמד זכות על ישראל. כל זה בשביל גברא רבא כוותיה וכל אלו מבית מדרשו של מרן הראי״ה קוק זצ״ל הם דברים ידועים, אבל נהיר גם לכל יהודי לפני הפסח הרי הכל יודעים שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שלא יודע לשאול, ועל כולם נאמר והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה ד׳ לי בצאתי ממצרים וחובה להעביר התורה והאמונה מאבות לבנים, לכל הבנים, כולם בנים אתם לד׳ אלקיכם שבין כך ובין כך קרואים בנים ואין אדם מישראל שריקן ממצוות כמו״ש חז״ל. הפירוד בישראל היה הגורם להמשך שעבוד מצרים, כפי שאומרים חז״ל ששאל משה את ד׳ למה אין ישראל נגאלין, וכשיצא וראה שני אנשים עברים ניצים, אמר - אכן נודע הדבר. ופירשו חז״ל שנודע הדבר למה אין נגאלים. בכל הדורות וכן בדורנו, וכך בזמנים אלו, המבחן המוסרי הוא הקובע את איכות החירות והגאולה, אם בגלל פירודים וחוסר אחדות ויצרים אנוכיים מזלזלים בפרהסיא בנורמות מוסריות מקובלות, הגורמות לחילול השם, הרי שוב חוזרים דברי משה רבינו: אכן נודע הדבר. נשמור את עצמנו מזה ובכל תוקף ועוז. ונזכה להרבות כבוד שמים וקידוש שם שמים בישראל. תכלית יציאת מצרים הוא האמונה, כמו"ש "וידעתם כי אני ד", כפי שהתורה חוזרת מספר פעמים, האמונה בד׳, אמונה בתורה, בגאולה ובא״י, והוצאתי - והצלתי - וגאלתי - ולקחתי - והבאתי אתכם אל הארץ. יעזרנו ד׳ לבנות את מדינתנו כמדינה יהודית שלמה באור של תורה ואמונה, מתוך תשובה גמורה, וישרה בינינו, אהבה ואחוה ושלום ורעות, ויפרוש עלינו סוכת שלום מבפנים ומבחוץ, עלינו ועל כל אחינו בני ישראל. נדפס בספר 'הרה"ר לישראל', הוצאת מכון מופ"ת, מושב נחלים.